Obecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky OASE GmbH pro obchodníky

I. Cenová nabídka, uzavření kontraktu & obsah

Naše všeobecné podmínky jak jsou stanoveny dále v textu platí přednostně pro naše zboží a služby, v případě absence smlouvy. Podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, se stávají neplatnými. Naše všeobecné podmínky platí také pro budoucí obchodní vztahy, bez výslovného odkázání se na ně.

2. Naše cenové nabídky jsou předmětem změny. Nákupní objednávky kupujícího jsou závazné. Smlouva vstoupí v platnost pouze písemným potvrzením objenávky, které jsme povinni vystavit do dvou týdnů ode dne obdržení nákupní objednávky. Přísliby, ústní dohody a změny smlouvy vyžadují naše písemné potvrzení, aby se staly platnými.

3. Nás popis produktu platí jako výlučný stav zboží. Různá doporučení nebo reklamy nepředstavují dodatečně žádné smluvní kvality zboží. Informace uvedené v brožurách, katalozích a reklamních materiálech nepředstavují žádné zajištění vlastností produktu a kupující nezískává žádné právní záruky od OASE GmbH, pokud výslovně nevystavíme prohlášení o záruce.

4. Kompletní a včasná realizace objednávky bude předmětem dostupnosti dodávek. Budeme také neprodleně informovat zákazníka, pokud není produkt dostupný a nahradíme kupujícímu bez prodlení částku v případě zrušení objednávky.

II. Ceny a platební podmínky

1. Naše ceny se rozumí ex work v eurech, plus možné náklady na instalaci stejně jako příslušná DPH.

2. Jsme oprávněni navýšit katalogové ceny po uzavření nákupní smlouvy, pokud se ceny materiálu a/nebo mzdy/platy zvýší v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou, nebo pokud je mezi nákupní objenávkou a termínem dodávky období delší než čtyři měsíce.

3. V případě absence dohody v opačném smyslu jsou naše faktury splatné a uhraditelné v plném rozsahu, bez slevy za hotové, bez slevy jakéhokoliv druhu při dodávce nebo přijetí zboží.

4. Bez dalšího oznámení bude náš kupující dílů považován za opožděného v platbě, pokud platba nebude připsána do 10 dnů ode dne splatnosti.

5. Pokud budou zjištěny závady/nedostatky, kupující není oprávněn odmítnout úhradu, pokud není dodávka zřetelně závadná nebo pokud kupující nemá jasné právo odmítnout převzetí práce. V těchto případech je kupující oprávněn odmítnout úhradu, pokud je odepřená částka v příslušném vztahu k závadám/nedostatkům a k pravděpodobným nákladům na dodatečné plnění, primárně provedení opravy. Kupující není oprávněn z právního hlediska uplatňovat nároky a práva vyplývající ze závad/nedostatků, pokud kupující neprovedl své platební závazky, které jsou splatné, včetně provedených uhrad, které jsou v příslušném vztahu k hodnotě dodávky nebo práce, která vykazuje závady/nedostatky.

6. Kupujícímu budou kompenzovány pouze takové pohledávky, které jsou nesporné nebo právně vykonatelné.

III. Dodací lhůta / zpožděná dodávky

1. Informace týkající se dodacích lhůt jsou nezávazné. Předpokladem pro splnění dodací lhůty bude splnění smluvních závazků kupujícího. Dodací lhůty začnou nejdříve uzavřením smlouvy, avšak dodací lhůty nezačnou, pokud nebude provedeno kompletní poskytnutí dokumentů, uvolnění, technických vyjasnění atd., které je kupující povinen poskytnout. Pozdější požadavky na modifikaci neboo doplnění odpovídajícím způsobem prodlužují dodací lhůty. Lhůta je považována za splněnou, pokud dodací položka opustí náš závod do data, ve které dodací lhůta vyprší nebo pokud jsme informovali o připravenosti k expedici a zboží nebylo odesláno vinou jiné strany než firmy OASE GmbH. Obdobně bude dodací lhůta přiměřeně prodloužena, pokud dojde k událostem způsobeným vyšší moci.

2. Pokud dojde k prodlení, za které jsme zodpovědni my, po písemné urgenci může kupující specifikovat příslušnou dodatečnou lhůtu, s uvedením, že kupující odmítne převzetí předmětu smlouvy po uplynutí této lhůty. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy za předpokladu písemného upozornění pouze po marném uplynutí následné lhůty a všech ostatních právních požadavků. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, nemá kupující právo požadovat náhradu škody za neplnění. Ve všech ostatních ohledech platí ustanovení stanovené níže v bodech VI č. 9.

IV. Přechod rizika a převzetí

1. Rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku odeslání položek dodávky, dokonce i v případě částečné expedice nebo pokud jsme převzali zodpovědnost za jiné výkony, jako je zásilka a její náklady, nebo instalace. Jsme oprávněni provádět částečné expedice a částečné výkony, které musí být zákazníkem přiměřeně převzaty.

2. Pokud je zásilka v prodlení v důsledku okolností, za které je zodpovědný kupující, riziko přechází na kupujícího dnem, kdy je OASE GmbH připraveny zásilku odeslat. Jsme oprávněni zaslat zboží kupujícímu, pokud kupující zpožďuje převzetí; nebo alternativně uskladnit zboží na náklady a riziko kupujícího.

3. Dodané předměte budou převzaty kupujícím, dokonce i pokud vykazují zanedbatelné závady/nedostatky, bez zaujatosti práv stanovených v bodě VI.

V. Výhrada vlastnického práva

1. Ponecháme si vlastnické právo k předmětu dodávky do okamžiku, kdy budou veškeré platby vyplývající z obchodního vztahu s kupujícím připsány na náš účet; výhrada vlastnického práva je založena na rozpoznaném zůstatku.

2. Pokud je předmět prodeje kombinován s jinými předměty, které nepatří nám, osvojíme si společné vlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty předmětu prodeje k hodnotě přidružených předmětů v době, kdy byly zkombinovány. Pokud jsou uvedené předměty kombinovány takovým způsobem, že předmět nákupu kupujícího je považován za hlavní předmět, je dohodnuto, že kupující převede přiměřené společné vlastnictví na OASE GmbH. Kupující si zachová výhradní nebo společné vlastnictví, které tak pro nás vyplývá. Kupující také převede na OASE GmbH pohledávky třetích osob, ke kterým je kupující oprávněn v důsledku kombinace předmětu prodeje s položkou a/nebo předmětem, v částce příjmů z našich prodejů nebo těch, ke kterým dojde v důsledku dalšího prodeje v této částce; to však bude dovoleno pouze v řádném průběhu obchodu. Kupující není oprávněn jinak nakládat s vyhrazeným zbožím, zejména k převodu nároku na zajištění a/nebo ručení.

3. Jsme oprávněni shromažďovat uvedené pohledávky sami, pokud kupující nedostane svým platebním závazkům. V toto případě je kupující povinen poskytnout nám informace nezbytné k právnímu uplatnění našeho práva vůči zákazníkovi kupujícího a poskytnout nám veškeré požadované dokumenty.

4. Na žádost kupujícího a po našem uvážení uvolníme příslušnou část zástavního nároku, pokud uskutečnitelná hodnota takového nároku překračujeme částku všech nároků, ke kterým jsme oprávněni, o více než 10 %.

5. Pokud kupující poruší závazky vyplývající z tohoto kontraktu, zejména pokud je kupující v prodlení, jsme oprávněni požadovat vrácení předmětu dodávky. Požadavek na dodání nového zboží nebude představovat prohlášení o stažení bez příslušného oznámení.

VI. Oznámení závady/nedostatku a zodpovědnost za vady

1. Pokud je kupující podnikatelem/firmou, každá z našich dodávek musí být zkontrolována okamžitě z hlediska její kompletnosti a nepřítomnosti závad/nedostatků. Po dodávce kupující oznámí zjevné vady a vady, které jsou zjevně po řádném přezkoušení, písemně, bez odkladu. Podnikatel/firma musí oznamovat každou zjištěnou závadu/nedostatek písemně bez prodlení. Písemné oznámení musí obsahovat přesný popis závady/nedostatku. Při vyzvedávání zboží nebo při dodání zboží je kupující povinen seznámit se se stavem zboží sám nebo nechat se stavem zboží seznámit autorizovanou třetí osobu. Neúplná dodávka nepředstavuje závadu/nedostatek ani nesprávná dodávka nepředstavuje závadu/nedostatek; v těchto případech jsme oprávněni provést dodatečnou dodávku, pokud je požadována.

2. Pokud je zboží vadné v důsledku dodacích transakcí, jsme oprávněni nahradit nebo opravit zboží dle našeho uvážení. V prvním případě jsou požadavky kupujícího v důsledku závady/nedostatku na předmětu prodeje omezeny na dodatečný výkon. Pokud po dvou pokusech se dodatečný výkon ukáže jako přesvědčivě neúspěšný, poté má kupující právo pozdržet platbu, snížit úhradu nebo pokud je závada/nedostatek podstatný, odstoupit od smlouvy.

3. Nároky vyplývající ze závady/nedostatku neexistují v případě nevýznamné odchylky od dohodnuté kvality nebo nevýznamného zhoršení použitelnosti.

4. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy po neúspěšných dodatečných výkonech v důsledku materiálové vady dodávky, kupující není oprávněn uplatňovat dodatečné nároky na náhradu škody. Pokud si po neúspěšném dodatečném výkonu kupující zvolí požadovat náhradu škody, zůstává zboží u kupujícího, pokud je to pro kupujícího přijatelné. Náhrada bude omezena na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadné položky. To neplatí, pokud OASE GmbH záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti způsobila porušení smluvního závazku.

5. Kupující je povinen poskytnou firmě OASE GmbH požadovaný čas a příležitost provést všechny opravy a náhrady považované za nezbytné po sladění; v opačném případně bude OASE GmbH osvobozena od zodpovědnosti za vadu. Pouze pokud jsme v prodlení s opravou závady/nedostatku, kupující má právo po upomínce a uvedení přiměřené dodatečné lhůty opravit si závadu/nedostatek sám nebo nechat závadu/nedostatek opravit třetí osobu a požadovat od nás náhradu příslušných výdajů.

6. Promlčecí doba u požadavků a práv v důsledku závad/nedostatků – bez ohledu na právní důvod – činí 1 rok jak pro dodávku, tak i pro instalaci /smlouvu na práci a pracovní sílu. Tato lhůta platí pro ostatní nároky na náhradu škody na straně kupujícího, bez ohledu na právní základ, s výjimkou případu úmyslu, porušení záruky nebo zákeřného utajení závady/nedostatku, nebo v případě nároků v souladu s německým Zákonem o odpovědnosti vyplývající z produktu a pro trestuhodné porušení základních smluvních závazků na straně OASE GmbH.

7. Oznámení závady/nedostatku výslovně neomezuje promlčecí dobu u záručních nároků, pokud po prověření příčin závady/nedostatku stanovíme, že nejsme za závadu/nedostatek odpovědni.

8. Nebudeme považováni za odpovědné za škody, které vznikly v důsledku nevhodného nebo nesprávného používání, za nesprávnou manipulaci na straně kupujícího nebo třetí osoby nebo poškození, ke kterému došlo přirozeným opotřebením nebo nedbalým zacházením, nevhodným čištěním a péčí, v důsledku chemických a mechanických vlivů, za které neneseme žádnou vinu.

9. Pokud v důsledku oznámení závady/nedostatku na straně objednávající strany by OASE při kontrole zboží stanovila, že předmět oznámení závady/nedostatku není zodpovědností firmy OASE, ale spíše že závada/nedostatek vznikl v důsledku provozní chyby nebo nesprávné manipulace, za které je zodpovědná objednávající strana, je OASE oprávněna vyúčtovat objednávající straně paušální sazbu za služby ve výši 19.90 € plus DPH, plus vzniklé náklady na zaslání produktu.

10. Odpovědnost bude vyloučena v případě nedbalého porušení smluvních závazků. V případě hrubého porušení bude naše odpovědnost omezena na škody, které jsou smluvně očekávány, toto ustanovení platí ve stejném měřítku pro porušení základních smluvních závazků. Ve všech ostatních ohledech budeme odpovědni v souladu s německým Zákonem o odpovědnosti vyplývající z produktu za poškození života, těla nebo zdraví nebo v důsledku trestuhodného porušení základních smluvních závazků. Právo postihu v souladu s Článkem 478 německého Občanského zákoníku zůstává nedotčeno.

11. Ustanovení uvedená výše pod číslem 9 platí pro všechny nároky na náhradu škody, bez ohledu na právní podklady, zejména v případě závad/nedostatků, porušení závazků vyplývajících ze vztahu závazku nebo nepřípustné akce.

VII. Podmínky regulující vrácení zboží

Bez ohledu na nároky upravované v čísle VI, pokud jsou přítomny závady/nedostatky, OASE vezme zpět bezvadné dodané zboží pouze na základě posouzení konkrétního případu a po předchozím písemném souhlasu vydaném před zasláním zpět; odebrání produktů zpět v hodnotě objednávky nižší než 100.00 € bude vždy z ekonomických důvodů vyloučeno. Předpokladem pro uzavření dohody o odebrání zboží zpět bude v každém případě skutečnost, že zboží bude vráceno v perfektním, bezvadném stavu, včetně balení uvedeného zboží a skutečnost, že zboží odpovídá současné produktové řadě, jak je uvedeno v katalogu. Pokud by byla dohoda o odebrání zboží zpět uzavřena, objednávající strana bude povinna ke zpětné zásilce přidat kopii faktury, kopii dodacího listu a souhlas s vrácením. Objednávající strana nese u zpětných zásilek riziko vyplývající z přepravy. Zpětné zásilky by neměly být zasílány sběrnou službou. V opačném případě bude OASE oprávněna odmítnout převzetí zpětné zásilky. Za kompletní manipulační a administrativní výdaje stejně jako za riziko vyplývající z následného prodeje vrácených produktů odečte OASE 30 % z fakturované netto hodnoty zboží.

VIII. Zodpovědnost za druhotné závazky

1. Naše technické poradenství k aplikaci stejně jako doporučení, kalkulace, výkresy a projektové plánování pouze ilustrují nejlepší možné používání našich produktů, jsou poskytovány pouze jako přiblížení a jsou nezávazné. Nezprošťují kupujícího závazku ověřit si sám, zda jsou produkty vhodné pro zamýšlené účely použití kupujícího.

2. Pokud předmět smlouvy nemůže být používán v souladu se smluvními ujednáními v důsledku trestuhodného porušení druhotných závazků, ke kterým jsme zavázání, dokonce i před uzavřením smlouvy; například v důsledku opomenutého nebo nesprávného poradenství, za vyloučení dodatečných nároků na straně kupujícího platí ustanovení uvedená výše pod VI č. 5 - 8 přiměřeně pro naši odpovědnost.

IX. Vzorky, výkresy

Vyhrazujeme si nárok a autorské právo na vzorky, výkresy a ostatní dokumenty. Tyto nebudou zpřístupněny neautorizovaným třetím osobám a musí nám být na vyžádání vráceny.

X. Místo plnění, použitelné právo, místo konání soudu

1. Místem výkonu pro všechny dodávky a platby bude sídlo společnosti v Hörstelu.

2. Platí výhradně německé právo. Neplatí jednotné právo o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

3. Výhradním místem konání soudu bude Ibbenbüren District Court nebo Münster Regional Court, pokud je kupující obchodníkem, který je zapsán v obchodním rejstříku, korporace ve veřejném sektoru nebo investiční fond (podle německého investičního zákona).

XI. Klauzule o oddělitelnosti

Zrušení platnosti kteréhokoliv jednoho u ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost ostatních ustanovení.