OASE Living Water

Algemene Verkoopvoorwaarden

van OASE B.V. gevestigd Westerstraat 82, 7255 BR Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 08055251.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

Lid 1. OASE B.V. (hierna te noemen: "OASE") produceert en verkoopt o.a. pompen, bestemd voor fonteinen en vijvers.

Lid 2. Onder "de koper" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die met OASE een koop/verkoopovereenkomst heeft gesloten of met OASE een dergelijke overeenkomst wenst aan te gaan.

Lid 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met OASE.

Lid 4. Toepasselijkheid van afwijkende algemene voorwaarden of bijzondere bedingen van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook bindende kracht mocht ontberen, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Lid 6. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

Lid 1. Een door OASE gedane aanbieding of prijsopgave, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en behoudt haar geldigheid gedurende 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders door OASE is aangegeven.

Lid 2. Niet verbindend zijn omschrijvingen en kwaliteit zoals weergegeven in catalogi, prospectussen, folders, prijslijsten, tekeningen e.d.

Lid 3. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan wanneer OASE een de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien OASE na ontvangst van de opdracht deze niet binnen vier weken heeft verworpen.

Lid 4. Wanneer de koper niet binnen acht dagen na ontvangst van de door OASE verzonden opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan bezwaar maakt, wordt de inhoud van de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. Wanneer door OASE geen schriftelijke opdrachtbevestiging wordt verzonden terwijl OASE reeds uitvoering of een begin van uitvoering aan haar werkzaamheden heeft gegeven, wordt de door OASE uitgebrachte offerte geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3. Prijzen

Lid 1. De in een aanbieding, prijsopgave of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en portokosten, tenzij door OASE uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lid 2. Alle door OASE in een aanbieding, prijsopgave of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die aanbieding, prijsopgave of opdrachtbevestiging voor OASE geldende inkoopprijzen, koers van relevante buitenlandse valuta zoals vermeld in de aanbieding, prijsopgave of opdrachtbevestiging, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten en belastingen. In geval van wijziging van één of meer van deze factoren is OASE gerechtigd die wijziging(en) aan de koper door te berekenen.

Lid 3. We houden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen mits schriftelijke kennisgeving binnen de 30 dagen. Deze prijswijzigingen kunnen het gevolg zijn van de stijgende olieprijzen, grondstofprijzen, of andere redenen van overmacht.

Artikel 4. Levering

Lid 1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen fatale termijn maar geldt slechts bij benadering en is vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Lid 2. Overschreiding van de overeengekomen termijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de koper in geval van overschrijding van de overeengekomen termijn gerechtigd tot ontbinding of opschorting.

Lid 3. In geval van overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat uitvoering van een overeenkomst voor OASE onmogelijk is of van OASE in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft OASE het recht uitvoering van de te verrichten prestatie geheel of ten dele op te schorten voor een door OASE te bepalen periode, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat OASE jegens de koper tot enige vergoeding gehouden zal zijn. Indien in zodanig geval een order gedeeltelijk wordt uitgevoerd, is de koper een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd.

Lid 4. Onder overmacht en omstandigheden als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan elke van de wil van een der partijen onafhankelijke en onvoorzienbare omstandigheid die aan de nakoming van de op die partij rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk in de weg staat. Onder meer en in ieder geval wordt daaronder begrepen: oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, natuurrampen, in-/uit- of doorvoerverboden, energiegebrek, defecten aan machines, vorderingen van hogerhand, stakingen, arbeidsonrust, ziekte, transportproblemen, alsook de omstandigheid dat OASE – om welke reden dan ook – door haar eigen leverancier(s) niet tot levering in staat wordt gesteld, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld van OASE ontstaan.

Artikel 5. Verplichtingen van de koper

Lid 1. De koper zal OASE tijdig, in ieder geval op eerste verzoek van OASE, alle voor het door OASE te verrichten van haar werkzaamheden nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

OASE behoudt zich het recht voor om distributiepunten selectief aan te duiden.

Lid 2. De koper vrijwaart OASE van aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

Lid 3. Indien de koper de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig overige afspraken aan OASE ter beschikking stelt of wanneer de koper op andere wijze niet aan haar verplichtingen jegens OASE voldoet, is OASE gerechtigd zonder aanmaning of ingebrekestelling haar werkzaamheden geheel of ten dele op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tevens is OASE in een dergelijk geval gerechtigd om eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de nalatigheid van de koper op basis van de gebruikelijke tarieven van OASE aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 6. Aflevering, risico-overdracht, opslag

Lid 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen door OASE steeds "af magazijn".

Lid 2. Ook indien het vervoer van de goederen door OASE of door OASE ingeschakelde derden geschiedt, worden de goederen, ongeacht de afleverplaats daarvan, steeds voor rekening en risico van de koper vervoerd.

Lid 3. OASE is gerechtigd verpakkingen, zoals transportkisten of kratten, pallets etc. bestemd voor het vervoer van de goederen, aan de koper in rekening te brengen. Verpakkingen worden door OASE niet teruggenomen.

Lid 4. De koper is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de door OASE afgeleverde goederen.

Lid 5. Indien de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, terwijl deze gereed zijn voor verzending, zal OASE, indien haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren en daarbij alle redelijke maatregelen treffen om de goederen te beveiligen en om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij door de koper zijn afgenomen.

Lid 6. Wanneer de goederen ingevolge het bepaalde in lid 4 van dit artikel door OASE worden opgeslagen is de koper verplicht aan OASE de opslagkosten te vergoeden, berekend conform het in de branche gebruikelijke tarief en berekend vanaf de overeengekomen afleveringsdatum.

Lid 7. Als OASE ingevolge lid 4 van dit artikel de goederen in opslag houdt, draagt OASE het risico daarvan tot het moment dat de goederen het magazijn verlaten.

Lid 8. De koper die gebruik maakt van de opslagmogelijkheid als bedoeld in dit artikel, blijft gehouden de koopprijs binnen de overeengekomen termijn te voldoen.

Artikel 7. Reclames

Lid 1. Reclames betreffende door OASE geleverde goederen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de dag van aflevering van de goederen – dan wel, indien het verborgen gebreken betreft: binnen 7 dagen na het moment waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt – door de koper schriftelijk bij OASE worden ingediend op straffe van verlies van alle rechten terzake enige tekortkoming van OASE.

Lid 2. Het indienen van reclames ontheft de koper niet van de verplichting tot betaling overeenkomstig de verzonden factuur.

Artikel 8. Einde van de overeenkomst

Lid 1. De overeenkomst eindigt door voltooiing door OASE van de overeengekomen werkzaamheden.

Lid 2. Buiten de in de artikelen 4 en 5 genoemde ontbindingsgronden is OASE ook gerechtigd om zonder aanmaning of ingebrekestelling de overeenkomst met de koper geheel of ten dele te ontbinden indien aan OASE omstandigheden bekend worden die OASE goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Eveneens is OASE zonder aanmaning of ingebrekestelling tot gehele of gedeeltelijke ontbinding gerechtigd indien de koper na door OASE te zijn verzocht voor de nakoming zekerheid te stellen, weigert deze zekerheid te stellen, dan wel onvoldoende zekerheid stelt.

Lid 3. Ook is geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de koper of opneming van de koper in de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is OASE zonder aanmaning of ingebrekestelling gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Lid 4. Daarnaast in OASE gerechtigd zonder aanmaning of ingebrekestelling de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden bij gebreke van betaling door de koper binnen de in artikel 9 genoemde betalingstermijn, dan wel wanneer de koper voor wat betreft de uitvoering van de met OASE gesloten overeenkomst of op andere wijze in verzuim is komen te verkeren. Lid 5. Wanneer een van de hiervoor genoemde ontbindingsgronden zich voordoet, is OASE ook gerechtigd haar prestatie geheel of ten dele op te schorten. Ontbinding of opschorting laat onverlet het recht van OASE schadevergoeding van de koper te vorderen.

Lid 6. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van OASE op de koper per datum van ontbinding direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9. Betaling

Lid 1. Betaling van de door de koper aan OASE verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, zonder verrekening en zonder aftrek van kosten. Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door OASE aangewezen bankrekening, waarbij de op de bankafschriften van OASE vermelde valutadag als datum van betaling wordt aangemerkt.

Lid 2. Klachten over de hoogte van een door OASE verzonden factuur, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan OASE kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt met de factuur in te stemmen.

Lid 3. OASE is gerechtigd van de koper een aanbetaling te vorderen. Wanneer de koper ondanks daartoe te zijn verzocht niet tot het doen van een aanbetaling overgaat, is OASE gerechtigd haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Lid 4. Wanneer binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is in dat geval behalve de wettelijke rente ook betaling verschuldigd van alle buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die OASE heeft moeten maken als gevolg van niet-nakoming door de koper van diens verplichtingen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-

Lid 5. Alle door de koper verrichte betalingen strekken allereerst tot voldoening van eventuele openstaande rente en (buiten)gerechtelijke kosten en vervolgens tot voldoening van openstaande rekeningen, waarbij de oudste rekening geacht wordt het eerst te worden voldaan.

Lid 6. Het is de koper niet toegestaan jegens OASE enige betaling op te schorten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Lid 1. De eigendom van door OASE geleverde goederen gaat eerst op de koper over, zodra deze aan OASE alles heeft voldaan wat aan OASE terzake van de levering van die goederen (waaronder niet alleen begrepen de koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen, verhogingen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.

Lid 2. De door OASE afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht.

Lid 3. De koper is niet bevoegd de goederen, die onder het eigendomsvoorbehoud van OASE vallen, te verpanden of hierop enig ander recht ten behoeve van derden te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht OASE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Lid 4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is OASE gerechtigd geleverde goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de goederen voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Het is de koper niet geoorloofd zich jegens OASE op een retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en/of andere vorderingen die de koper op OASE heeft of stelt te hebben.

Lid 5. De koper is verplicht om op eerste verzoek van OASE:

  • a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal, alsmede de polis van deze verzekering aan OASE ter inzage te geven;
  • b. alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan OASE te verpanden op de wijze als door de wet is voorgeschreven;
  • c. de vorderingen die de koper verkrijgt jegens diens kopers terzake het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, aan OASE te verpanden op de wijze als door de wet is voorgeschreven;
  • d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als eigendom van OASE;
  • e. op andere manieren medewerking te verlenen aan de redelijke maatregelen die OASE ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens bedrijf.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Lid 1. Indien aansprakelijkheid van OASE voor directe schade komt vast te staan, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

Lid 2. OASE sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade uit. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: winstderving en kosten, gemaakt ter voorkoming, beperking, of vaststelling van de gevolgschade.

Lid 3. OASE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door gebruik in strijd met de door OASE meegeleverde gebruiksaanwijzing, alsmede voor schade veroorzaakt als gevolg van door de koper of een derde aan het gekochte aangebrachte veranderingen en voor schade als gevolg van een fout van de koper of een derde.

Lid 4. Door OASE veroorzaakte schade dient terstond doch in elk geval binnen acht dagen na ontdekking daarvan of nadat die schade redelijkerwijs door de koper ontdekt had kunnen worden, schriftelijk door de koper aan OASE te worden gemeld op straffe van verlies van alle rechten terzake schadevergoeding van OASE.

Lid 5. OASE heeft de keuze om tot vergoeding van de schade conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel over te gaan, dan wel om zorg te dragen voor herstel of vervanging van (een onderdeel van) de gebrekkige zaak.

Lid 6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid van OASE gelden niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van OASE.

Artikel 12. Bijzondere bepalingen ten behoeve van de verkoper

Lid 1. OASE is gerechtigd op elk moment veranderingen in de constructie van haar producten aan te brengen. Zij is in dat geval niet gehouden een dergelijke verandering in reeds aan de koper afgeleverde producten aan te brengen.

Lid 2. OASE staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het door de koper beoogde gebruik, ook niet wanneer de koper dit doel aan OASE heeft medegedeeld.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Lid 1. Op aanbiedingen van OASE en op alle met OASE gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lid 2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verbandhoudende met of voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Artikel 14. Vertaling van deze algemene voorwaarden

Wanneer deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands zijn vertaald, zal, in geval van onenigheid of onduidelijkheid betreffende de betekenis of interpretatie van een of meer van de daarin opgenomen bepalingen, de Nederlandse versie bepalend zijn. Deze algemene voorwaarden zijn op 24-11-2003 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder dossiernummer 08055251.